Attraktiv Chu Dai Bi Foton

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

XXX Chú Đại Bi (Tiếng Phạn 21 Trì) - V.A - NhacCuaTui Pictures

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà Nam mô na ra cẩn trì Hê rị, ma ha bàn đa sa mế Tát bà a tha đậu du bằng A Rakieta Gif dựng Tát bà tát đa Na ma bà tát đa Na ma bà dà Ma phạt đạt đậu đát điệt Chu Dai Bi Lô ca đế Ca ra đế Di hê rị Ma ha bồ đề tát đỏa Tát bà tát bà Ma ra ma Langsuir Chronicles Ma hê ma hê rị đà dựng Cu lô cu lô yết mông Độ lô độ lô phạt xà da đế Ma ha phạt xà da đế Đà ra đà ra Địa rị ni Thất Phật ra da Giá Chu Dai Bi giá ra Mạ mạ Chu Dai Bi ma ra Mục đế lệ Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi Phạt sa phạt sâm Phật ra xá da Hô lô hô lô ma ra Hô lô hô lô hê rị Ta ra ta ra Tất rị tất rị Tô rô tô rô Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ Bồ đà dạ bồ đà dạ Di đế rị dạ Na ra cẩn trì Địa rị sắc ni na Ba dạ ma na Ta bà ha Tất đà dạ Chu Dai Bi ha tất đà dạ Tất đà du nghệ Thất bàn ra dạ Ma ra na ra Tất ra tăng a mục khê da Giả kiết ra a tất đà dạ Ba đà ma kiết tất đà dạ Na ra cẩn trì bàn đà ra Chu Dai Bi Ma bà rị thắng yết ra dạ Nam mô hắc ra đát na đa ra Chu Dai Bi da Nam mô a rị da Bà lô kiết đế Thước bàn ra dạ Tất điện đô Mạn đà ra Bạt đà gia Ta bà ha.

Namo Avalokitesvaraya Bodhisattvaya. Đại ý Chú Đại Bi. Những truyện linh ứng khi. Linh ứng chùa Châu An. Gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, chữ.

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Bà lô yết đế thước bát ra da 4.

Chu Dai Bi

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra.

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

Chu Dai Bi

01/04/ · Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trì chú đại bi thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.4,4/5(1,2K).

.
2021 rebekkaseale.work